English version Below
1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid vanondergeschikte betekenis te zijn.

2.5 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

3.2 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4 Honorarium en kosten

4.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

4.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopie├źn, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

4.3 Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

5 Betaling en opschorting

5.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

5.3 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

General terms and conditions
1 Agreement, quotation and confirmation

1.1 These general terms and conditions (hereinafter: General Terms and Conditions) apply to all offers and the establishment, content and performance of all agreements concluded between the client and the contractor (hereinafter: the designer). Deviations from these General Terms and Conditions can only be agreed in writing between client and designer.

1.2 Offers are without obligation and are valid for 2 months. Quotations can undergo changes due to an unforeseen change in the work. Prices are exclusive of VAT. Said rates and offers do not automatically apply to future assignments. The client is responsible for the accuracy and completeness of the data provided by or on behalf of the designer to which the designer bases the quotation.

1.3 Orders are confirmed in writing by the client. If the client fails to do so, but nevertheless agrees that the designer will start to carry out the assignment, the content of the quotation will be considered as agreed and these General Terms and Conditions apply. Further verbal agreements and stipulations only bind the designer after they have been confirmed in writing by the designer.

2 The execution of the agreement

2.1 The designer makes every effort to execute the assignment carefully and independently, to represent the interests of the client to the best of his knowledge and to strive for a result that can be used by the client, such as of a reasonable and professional acting designer can and may be expected. To the extent necessary, the designer will keep the client informed of the progress of the work.

2.2 The client does all that is reasonably necessary or desirable to enable a timely and correct delivery by the designer, such as the timely delivery of complete, sound and clear data or materials, of which the designer indicates or of which the client indicates understands or should reasonably understand that they are necessary for the performance of the agreement.

2.3 A period specified by the designer for the execution of the assignment is indicative, unless agreed otherwise in writing.

2.4 Deviations in the (final) result compared to what has been agreed are not a reason for rejection, discount, compensation or termination of the agreement, when these deviations, considering all circumstances, are reasonably of minor importance.

2.5 Complaints are communicated to the designer in writing as soon as possible, but in any case within ten workdays after completion of the assignment, failing which the client is deemed to have fully accepted the result of the assignment.

3 Intellectual property rights and property rights

3.1 All intellectual property rights arising from the assignment - including patent, trademark, drawing or design rights and copyright - on the results of the assignment belong to the designer. To the extent that such a right can only be obtained through a deposit or registration, only the designer is authorized to do so, unless otherwise agreed.

3.2 The designer has the right at all times to mention or remove his / her name on, at or in publicity around the result of the assignment in the manner customary for that result. The client is not permitted to publish or reproduce the result without mentioning the name of the designer without prior permission from the designer.

4 Fee and costs

4.1 The designer is entitled to a fee for carrying out the assignment. This can consist of an hourly rate, a consultancy fee, a fixed amount, whether or not related to the project sum or any other fee to be agreed between the parties.

4.2 In addition to the agreed fee, there are also costs incurred by the designer for the execution of the assignment, such as office, travel and accommodation costs, costs for prints, copies, (printing) tests, prototypes, and costs of third parties for advice, production and guidance, etc. are eligible for reimbursement. These costs are specified in advance as much as possible, except when a storage percentage is agreed.

4.3 If, due to late or non-delivery of complete, sound and clear data / materials, due to a changed or incorrect assignment or briefing, or due to external circumstances, the designer is required to perform more or other work, these activities will be honored separately , based on the customary fee rates applied by the designer. The designer will inform the client about this in advance, unless this is not possible due to circumstances or the nature of the work does not allow postponement.

4.4 If the execution of the assignment is delayed or interrupted by circumstances that cannot be attributed to the designer, the client is obliged to reimburse any costs that this entails. The designer will try to limit the costs as much as possible.

5 Payment and suspension

5.1 All payments must be made without deduction, settlement or suspension, within 30 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing or the invoice states otherwise.

5.2 All goods delivered to the client remain the property of the designer until all amounts owed by the client to the designer on the basis of the agreement concluded between the parties have been paid in full to the designer.

5.3 The designer ensures timely invoicing. In consultation with the client, the designer may charge agreed fees and costs as an advance, interim or periodical.


Back to Top